Σύγχρονα Μαθησιακά Περιβάλλοντα, Εργαλεία και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο: Η τεχνολογία ως ανάγκη ή ευκαιρία στην εκπαίδευση από απόσταση; – Παπαδάκης Σπυρίδων

Παροχή Ίσων Ευκαιριών και στην Εξ Αποστάσεως Ειδική Εκπαίδευση – Παρασκευάς Θυμάκης, Ευαγγελία Καραμέτου, Παναγιώτα Κυρούση, Βασιλική Μιχαλούρου & Μαρία Βλαζάκη