ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Εγγεγραμμένοι για παρακολούθηση έως σήμερα


Εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί ανά ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – ανάγκες ενημέρωσης ανά περιοχή


Ενδιαφέρον παρακολούθησης ανά ιδιότητα


Ενδιαφέρον παρακολούθησης ανά (συστάδες) Κλάδο – Ειδικότητα


Ενδιαφέρον παρακολούθησης ανά φύλο


Σταθμισμένο ενδιαφέρoν συμμετοχής ως προς τον αριθμό εκπαιδευτικών ανά περιοχή ευθύνης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.