Μια μικρής κλίμακας έρευνα για το skype ως εξ αποστάσεως σύγχρονο κοινωνικό μέσο, η χρήση και οι καλές πρακτικές γραφής του ως εργαλείο εκπαίδευσης – Σουτόπουλος Νικόλαος & Γεωργίτσης Νικόλαος

Περίληψη

Στην μικρής κλίμακας ποιοτική και ποσοτική έρευνα για το skype συλλέχθηκαν δεδομένα με τη βοήθεια ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου 20 ερωτήσεων και καταγραφή των ανώνυμων απαντήσεων 64 συμμετεχόντων, σχετικά με τη χρήση του skype και των πρακτικών γραφής του (συχνότητα, ευκολία και σκοπό χρήσης του), ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο (γλώσσα, είδος κειμένων και τρόπος έκφρασης συναισθημάτων, ψηφιακές δεξιότητες χρήση του ως σύγχρονο μέσο εξ αποστάσεων διδασκαλίας-TSS, κ.ά.).

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1soZtiuOeb9vZ2st25WJAm9QBGGwdDVrI

Παρουσίαση

https://drive.google.com/file/d/1CIXJFjEK-_OObw2F-FTCNCQjUpgf7f3k/view?usp=sharing

Συμπληρωματικό υλικό

https://drive.google.com/file/d/1AheuGfYg6q9pOuAEbHBkrYy0JAmzy8PJ/view?usp=sharing

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Σουτόπουλος Νικόλαος
Ιδιότητα: ΣΕΕ ΠΕ70 - ΠΕΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Email: niksoutop@gmail.com

Επώνυμο-Όνομα: Γεωργίτσης Νικόλαος     
Ιδιότητα: Εκπαιδευτικός ΠΕ70 (ΜEd), Τμήμα Ένταξης 21o Δ.Σ. Ιωαννίνων
Email: ngeorgits@gmail.com 

Τίτλος Εργασίας: «Μια μικρής κλίμακας έρευνα για το skype ως εξ αποστάσεως σύγχρονο κοινωνικό μέσο, η χρήση και οι καλές πρακτικές γραφής του ως εργαλείο εκπαίδευσης»
Θεματικός Άξονας: [ΘΕ1] Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι της εξΑΕ, [ΘΕ3] Ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξΑΕ
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή CC BY-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό