Διδακτική παρέμβαση: Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα – Παδιώτης Ιωάννης

Περίληψη

Η διδακτική παρέμβαση υλοποιείται με χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης Ως διδακτική μέθοδος επιλέχθηκε η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας ενώ οι μαθητές θα πειραματισθούν με εικονικό εργαστήριο από το αποθετήριο του Phet Colorado. Θα αναπτυχθεί σε πέντε φάσεις με τις δύο πρώτες να υλοποιούνται με την πλατφόρμα webex, ο πειραματισμός με το eclass, τα συμπεράσματα και η συζήτηση με την webex.

Εργασία

https://drive.google.com/open?id=1ULODeSnfTZ72HFSGygqcpnvfOtzBZ0oF

Παρουσίαση

https://drive.google.com/open?id=1XUd8JTV3sOQuWY5E9wS2XhruqdrYB9Dm

Συγγραφείς

Επώνυμο-Όνομα: Παδιώτης Ιωάννης
Ιδιότητα: Σ.Ε.Ε. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Email: ioannispad@gmail.com

Τίτλος Εργασίας: Διδακτική παρέμβαση: Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα
Θεματικός άξονας: [ΔΠ7] ΕξΑΕ στην Επαγγελματική εκπαίδευση: Εργαστήριο
Άδεια Χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή  CC BY-NC-SA
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Ερωτήσεις από το κοινό