Σχεδιασμός και υλοποίηση εξ αποστάσεως μαθήματος Ιστορίας για το Γυμνάσιο και Λύκειο. Ένα παράδειγμα: ο Μαύρος Θάνατος στο Μεσαίωνα – Αργυρού Ευσταθία / Λάζαρη Σεβαστή

Παροχή Ίσων Ευκαιριών και στην Εξ Αποστάσεως Ειδική Εκπαίδευση – Παρασκευάς Θυμάκης, Ευαγγελία Καραμέτου, Παναγιώτα Κυρούση, Βασιλική Μιχαλούρου & Μαρία Βλαζάκη

Η συνεκπαίδευση στην πράξη. Η περίπτωση συνεργασίας του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης Ζακύνθου με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου – Κόκκαλη Άννα – Φερφυρή Αναστασία

Σχεδιασμός και υλοποίηση μαθήματος που υποστηρίζει τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο – Αντώνιος Κοκκονός / Ευστρατία Λιακοπούλου